Säännöt

Eurooppanaiset –nimisen yhdistyksen säännöt yhdistyksen kevätkokouksessa 9.4.2019 hyväksytyin muutoksin

1 § Yhdistyksen nimi on EUROOPPANAISET ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja siihen liittyvää aatteellista työtä.

Yhdistys seuraa erityisesti Euroopan unionin tasa-arvotyötä ja siihen liittyviä ajankohtaisia asioita sekä osallistuu myös laajemmin kansainväliseen tasa-arvokeskusteluun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, neuvonta- ja koulutustoimintaa, keskustelu- ja kulttuuritilaisuuksia, vierailuja sekä julkaisee periaatteita tukevaa tiedotusaineistoa.

Yhdistys voi osallistua myös rajat ylittävään kansainväliseen yhteistyöhön.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahakeräyksiä ja arpajaisia.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvät yksityiset henkilöt.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetun jäsenen nimi poistetaan yhdistyksen seuraavan vuoden jäsenrekisteristä.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous.

4 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja viidestä yhdeksään muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jonkun varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai jompikumpi varapuheenjohtajista yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja kaksi varatarkastajaa. Toimikautensa on tilikausi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tarkastajille viimeistään kuukautta ennen sääntömääräistä kevätkokousta. Tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sääntömääräistä kevätkokousta.

7 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta. Syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuun aikana. Kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet kaikista annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

Yhdistyksen syyskokous:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle;
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja viidestä yhdeksään muuta jäsentä;
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
 8. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

Yhdistyksen kevätkokous:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asiat voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Suomen UN Women ry. – Finlands UN Women rf. – toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.