Säännöt (17.4.2023)

1 § Yhdistyksen nimi on Eurooppanaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja siihen liittyvää aatteellista työtä.

Yhdistys seuraa erityisesti Euroopan unionin tasa-arvotyötä ja siihen liittyviä ajankohtaisia asioita sekä osallistuu myös laajemmin kansainväliseen tasa-arvokeskusteluun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, neuvonta- ja koulutustoimintaa, keskustelu- ja kulttuuritilaisuuksia, vierailuja sekä julkaisee periaatteita tukevaa tiedotusaineistoa.

Yhdistys voi osallistua myös rajat ylittävään kansainväliseen yhteistyöhön.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahakeräyksiä ja arpajaisia.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvät yksityiset henkilöt.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Jäsenyyden päätyttyä lakkaavat jäsenen yhdistykseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä luottamus- ja edustustoimet.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous.

4 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, kaksivarapuheenjohtajaa ja viidestä yhdeksään (5-9) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.Yhdistyksen jäsen voidaan valita puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi enintään viideksi peräkkäiseksi toimikaudeksi samaan tehtävään.

Hallitus nimeää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jonkun varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai jompikumpi varapuheenjohtajista yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan yhdistykselleyksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja tai yksi (1) tilintarkastaja ja (1) varatilintarkastaja.

Tarkastajien toimikausi kattaa kuluvan tilikauden, ja se päättyy seuraavan sääntömääräisen kevätkokouksen päättyessä. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tarkastajalle viimeistään kuukautta ennen sääntömääräistä kevätkokousta. Tarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sääntömääräistä kevätkokousta.

7 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.Kokouskutsu on julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla ja se on lähetettävä yhdistyksen jäsenten tiedossa oleviin sähköpostiosoitteisiin. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.  

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa voidaan äänestää sekä paikan päällä että etäyhteyden avulla.

8 § Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta. Syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuun aikana. Kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet kaikista annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

Yhdistyksen syyskokous:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekäjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle;
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja viidestä yhdeksään (5-9) muuta jäsentä;
7. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja tai yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja;
8. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Yhdistyksen kevätkokous:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus tai tilintarkastuskertomus.
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

10 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Suomen UN Women ry. – Finlands UN Women rf. – toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

11§  Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.

Edellä 4 §:n 2 momentin määräystä hallituksen jäsenten toimikausien maksimipituudesta sovelletaan hallituksiin, jotka asetetaan sääntöjen voimaantulon jälkeen.